Advokato kontoros teikiamos teisinės paslaugos

Advokato Arvydo Ražausko kontora yra sukaupusi didelę bei išskirtinę patirtį sprendžiant pačius sudėtingiausius bei įvairiausius verslo, civilinius, taip pat administracinius teisinius ginčus. Kontoros teisininkai nuolat konsultuoja bei atstovauja Klientus bylose dėl skolų priteisimo, turtinės ir neturtinės žalos bei nuostolių atlyginimo, sutarčių pažeidimo ar nevykdymo, įmonių bankroto ir bankroto pripažinimo tyčiniu, turto padalijimo, turto priteisimo, nepagrįsto praturtėjimo, nesąžiningos konkurencijos, nuosavybės gynimo, mokesčių nesumokėjimo, administracinių aktų nuginčijimo ir kitose bylose. Kontora, atstovaudama bei gindama savo Klientų interesus, kvalifikuotai ir kruopščiai rengia bendrosios ir specialiosios kompetencijos teismams, taip pat arbitražams visų rūšių procesinius dokumentus, formuoja bylinėjimosi strategiją bei taktiką, renka bylai reikšmingus įrodymus Lietuvoje bei užsienio šalyse, imasi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, profesionaliai atstovauja Klientus žodinių teismo posėdžių metu. Prireikus, kontoros teisininkai atstovauja Klientus tarptautinėse teisminėse institucijose, kitų Europos Sąjungos valstybių narių teisminėse ir neteisminėse institucijose, inicijuoja bylas bei atstovauja Klientus prieš užsienio valstybėse esančius (veikiančius) atsakovus, bendradarbiauja su užsienio šalių advokatų kontoromis vykdant ginčų ir teisminių procesų su užsienio elementu valdymą, užtikrina priimtų teismo sprendimų priverstinį vykdymą Lietuvoje ir užsienio šalyse. Pažymėtina ir tai, jog kontora turi sukaupusi didelę patirtį sprendžiant ginčus taikiai bei užbaigiant juos taikos sutartimi. Kontoros teisininkai taip pat aktyviai teikia teisines paslaugas, susijusias su ginčų sprendimu alternatyviais ginčų sprendimo būdais (derybomis, tarpininkavimu), inicijuoja ir atstovauja Klientus sprendžiant iškilusius ginčus pastaruoju metu vis plačiau praktikoje taikomu mediacijos būdu.

Advokato Arvydo Ražausko kontora yra sukaupusi didelę bei išskirtinę patirtį verslo teisinių santykių srityje, todėl reguliariai teikia įvairaus dydžio įmonėms kompleksines ar pavienes teisines paslaugas, susijusias su verslo teisiniais poreikiais. Kontoros teisininkai nuolat konsultuoja bendrovių vadovus, akcininkus ir kitus atsakingus asmenis verslo priežiūros ir valdymo, taip pat verslo plėtros ar verslo perleidimo teisiniais klausimais. Kontora rūpinasi bendrovių veiklos licencijavimo, mokumo ir kapitalo atitikties, akcijų ir obligacijų išleidimo bei apyvartos, akcininkų susirinkimų ir sprendimų priėmimo, akcininkų kaitos bei investicijų pritraukimo teisiniais klausimais, padeda spręsti iškilusius teisinius ginčus, užtikrina kasdien vykdomos komercinės ūkinės veiklos atitiktį galiojančių teisės aktų reikalavimams. Dirbant su verslo Klientais, kontoros teisininkai nuolat rengia ir revizuoja įvairias komercines sutartis, aktyviai dalyvauja derybose bei įmonių sudaromuose sandoriuose, atstovauja verslo Klientų interesus notarų biuruose, teismuose ir kitose institucijose, konsultuoja verslo Klientus bei teikia išaiškinimus (išvadas) darbo teisės, mokesčių teisės, asmens duomenų teisinės apsaugos, informacinių technologijų, aplinkosaugos, konkurencijos, intelektinės nuosavybės ir kitais šiuolaikiniam verslui aktualiais teisiniais klausimais. Prireikus, kontora nuolat užtikrina verslui aktualios teisinės aplinkos monitoringą, seka teisines naujoves ir teisės aktų pakeitimus, periodiškai atlieka verslo teisinius auditus, nustato teisines rizikas bei pasiūlo priemonių planą šių rizikų eliminavimui. Pabrėžtina ir tai, jog kontoros teisininkai turi sukaupę patirtį sprendžiant sudėtingus akcininkų ginčus, siekiant tokių ginčių prevencijos, rengia specialias akcininkų sutartis, todėl gali pasiūlyti unikalius sprendimus ieškant išeities iš aklaviečių bei kitų kritinių situacijų versle.

Advokato Arvydo Ražausko kontoros teisininkai nuolat konsultuoja Klientus veiklos teisinės formos pasirinkimo ar keitimo klausimais, atsižvelgiant į Kliento planuojamą ar jau vykdomą veiklą, teisininkai identifikuoja bei nurodo Klientui labiausiai tinkančios veiklos teisinės formos aktualius mokestinius, finansinius ir teisinius aspektus, išskiria skirtingų veiklos teisinių formų privalumus ir trūkumus. Kontora teikia teisines paslaugas, susijusias su privačių ir viešųjų juridinių asmenų steigimu, steigimo dokumentų, įskaitant akcininkų ar kitų dalyvių sutarčių, rengimu, Klientų atstovavimu valstybės institucijose, notarų biuruose, VĮ Registrų centre. Kontoros teisininkai yra sukaupę reikšmingą patirtį atstovaujant Klientus bendrovių (jų akcijų ar turto dalies) perleidimo ar įsigijimo sandoriuose; teisininkai atlieka bendrovių veiklos teisinius patikrinimus (angl. due diligence), formuoja sandorių strategiją, atstovauja Klientus derybų metu, rengia verslo perleidimo ar įsigijimo sutartis, padeda klientams įvykdyti sandorių išankstines sąlygas, atlieka kitus susijusius teisinius veiksmus. Kontora taip pat teikia teisines paslaugas, susijusias su juridinių asmenų reorganizavimu jungimo ar skaidymo būdu, konsultuoja Klientus dėl reorganizavimo proceso valdymo, rengia reorganizavimo sąlygas, atlieka kitas susijusias teisines procedūras. Prireikus, kontoros teisininkai padeda Klientams pertvarkyti juridinius asmenis, pakeičiant jų teisinę formą (pavyzdžiui, iš individualios įmonės į uždarąją akcinę bendrovę).

Advokato Arvydo Ražausko kontora nuolat teikia teisines paslaugas atstovaujant Klientus įvairiausių sandorių bei sutarčių sudarymo ir jų vykdymo metu. Kontoros teisininkai lietuvių, anglų bei rusų kalbomis rengia visų rūšių sutartis (pavyzdžiui, preliminarias, pirkimo-pardavimo, nuomos, rangos, paslaugų, distribucijos, franšizės, tarpininkavimo, komercinio atstovavimo, nekonkuravimo, tiekimo, verslo perleidimo ir kt.), prireikus, ruošia nestandartines (netipines) sutartis, atstovauja Klientus notarų biuruose, VĮ Registrų centre, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose. Kontora padeda savo Klientams suformuoti sandorių struktūrą, identifikuoja kitos šalies siūlomų sutarties sąlygų rizikas, numato sutartyse verslui aktualias nekonkuravimo, konfidencialios informacijos neatskleidimo, ginčų sprendimo ar iš anksto sutartų nuostolių sutarties pažeidimo atveju atlyginimo bei kitas sutarties sąlygas, atstovauja Klientus derybų metu, atlieka teisinius patikrinimus (angl. due diligence), rūpinasi reikiamų leidimų, sutikimų gavimu, įvertina bei optimizuoja sandorių mokestinę naštą, poveikį konkurencijai. Kontora taip pat konsultuoja Klientus sutarčių pakeitimo, nutraukimo, pripažinimo negaliojančiomis bei nesąžiningų ir (ar) neteisėtų sąlygų pašalinimo iš sudarytų sutarčių teisiniais klausimais, užtikrina teisėtą sutarčių vykdymą ar sutarčių nutraukimą, visapusiškai atstovauja Klientus kilus įvairiems su sutarčių nevykdymu ar netinkamu vykdymu susijusiems ginčams. Klientų pageidavimu, kontoros teisininkai, prieš Klientui sudarant sutartį, atlieka kitos sandorio šalies išsamią mokumo ir patikimumo analizę, surenka viešus ir neviešus duomenis iš įvairių valstybės registrų, taip pat privačių duomenų bazių.

Advokato Arvydo Ražausko kontora nuolat teikia verslo ir privatiems Klientams teisines paslaugas, susijusias su skolų administravimu bei jų išieškojimu teismine ir (ar) neteismine tvarka. Kontoros teisininkai analizuoja skolininkų mokumo situaciją, kartu su kreditoriais bei skolininkais ieško sprendimų savalaikiam bei taikiam įsiskolinimų dengimui. Skolininkams nevykdant savo prievolių ir nereaguojant į pretenzijas, kontoros teisininkai inicijuoja civilines bylas supaprastinto proceso ar ginčo teisenos tvarka dėl skolos priteisimo bei atstovauja Klientus tiek viso teisminio proceso metu, tiek ir teismų sprendimų vykdymo procese. Siekiant operatyvaus skolų ar nuostolių atlyginimo priteisimo iš kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse esančių (veikiančių) skolininkų, kontoros teisininkai, be įprastinių ginčo teisenos teisminių procedūrų, taip pat taiko supaprastintas Europos mokėjimo įsakymo ir (ar) Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo teisines procedūras, itin pagreitinančias ir palengvinančios skolų priteisimą iš užsienio šalyse reziduojančių skolininkų. Kontora taip pat yra sukaupusi didelę bei išskirtinę patirtį sprendžiant sudėtingus teisinius ginčus, susijusius su padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimu. Kontoros teisininkai nuolat teikia teisines paslaugas, susijusias su žalos, padarytos turtui ar asmeniui, priteisimu tiek iš privačių asmenų ir (ar) šių asmenų atsakomybę apdraudusių draudikų, tiek ir iš atsakingų valstybės ir (ar) vietos savivaldos institucijų. Pažymėtina ir tai, jog kontoros teisininkai aktyviai teikia paslaugas, susijusias su žalos teisine prevencija, įvertinant Klientų vykdomos veiklos specifiką ir pasiūlant reikiamus teisinius instrumentus, padedančius užkirsti kelią žalos atsiradimui ateityje.

Advokato Arvydo Ražausko kontora reguliariai konsultuoja savo Klientus – tiek darbdavius, tiek ir darbuotojus įvairiais darbo teisės klausimais. Kontora rengia įvairių rūšių darbo sutartis, kolektyvines sutartis, darbuotojų nekonkuravimo ir (ar) konfidencialumo susitarimus, pareigybių aprašymus ir nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų asmens duomenų apsaugos taisykles ir kitus teisinius dokumentus. Teisininkai konsultuoja darbdavius ir darbuotojus priėmimo į darbą bei atleidimo iš darbo, laikinojo įdarbinimo, darbo pareigų laikymosi, darbuotojų komandiravimo į užsienio valstybes, darbo užmokesčio ir dienpinigių mokėjimo, darbuotojų ir darbdavių turtinės atsakomybės, darbo ir poilsio laiko režimo, darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitais su darbo teisiniais santykiais tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje susijusiais klausimais. Kontoros teisininkai atstovauja Klientus kolektyvinių ir individualių darbo ginčų atvejais, sprendžia iškilusius konfliktus tiek ikiteismine tvarka derybomis ar darbo ginčų komisijose, tiek ir ginčams pasiekus teismą. Advokato kontora taip pat turi sukaupusi patirtį sprendžiant vadovų teisinės atsakomybės ir vadovų įmonei padarytos žalos atlyginimo ginčus, darbuotojų nesąžiningos konkurencijos ginčus, darbuotojų privataus gyvenimo pažeidimo darbe ginčus, nelaimingų atsitikimų darbe ginčus, taip pat darbdaviui priklausančios konfidencialios informacijos neteisėto atskleidimo (nutekinimo) ginčus, atstovauja darbdavių ar darbuotojų interesus nurodytų ginčų metu.

Advokato Arvydo Ražausko kontora konsultuoja mokumo problemų turinčias įmones ir jų kreditorius, taip pat vadovus ir dalyvius bankroto ir restruktūrizavimo teisiniais klausimais. Kontoros teisininkai padeda įmonių vadovams, dalyviams, taip pat kreditoriams pasiruošti bei iškelti nemokiai įmonei bankroto ar restruktūrizavimo bylą, atstovauja ir gina Klientų interesus viso proceso metu, bendradarbiauja su bankroto ar restruktūrizavimo administratoriais, teikia būtiną informaciją. Kontora rengia įvairius teisinius dokumentus – pareiškimus, restruktūrizavimo planus, kreditorinius reikalavimus, ieškinius dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, ieškinius dėl žalos atlyginimo ir kitus teisinius dokumentus, padeda savo Klientams išieškoti skolas iš nemokių įmonių, jų vadovų ar dalyvių, konsultuoja teisiniais klausimas bankroto ir restruktūrizavimo administratorius. Kontora teismuose taip pat aktyviai atstovauja buvusius įmonių vadovus ir (ar) dalyvius bankroto administratoriui ar kreditoriams pareiškus ieškinį dėl bankroto pripažinimo tyčiniu ar žalos atlyginimo, gina buvusių vadovų ir (ar) dalyvių teises bei teisėtus interesus. Kontoros teisininkai teikia su fizinių asmenų bankrotu susijusias teisines paslaugas, yra sukaupę reikšmingą patirtį atstovaujant fizinius asmenis teismuose dėl bankroto bylos iškėlimo, rekomenduoja patikimus fizinio asmens bankroto administratorius, rūpinasi kitais su fizinio asmens bankroto procesu susijusiais teisiniais klausimais.

Advokato Arvydo Ražausko kontora konsultuoja Klientus kilnojamojo turto, žemės, pastatų, statinių ir (ar) kito nekilnojamojo turto įsigijimo, valdymo, naudojimo bei disponavimo klausimais, taip pat nuosavybės teisinės apsaugos klausimais. Kontoros teisininkai nuolat rengia įvairius su kilnojamuoju ir (ar) nekilnojamuoju turtu susijusius sandorius: pirkimo-pardavimo sutartis, įprastas ar ilgalaikės nuomos sutartis, hipotekos bei įkeitimo sandorius, susitarimus dėl servitutų ir požeminių ar antžeminių komunikacijų tiesimo žemės sklypuose, padeda nustatyti bei įregistruoti servitutus, užstatymo teises (supreficies), kitas daiktines teises. Kontora nuolat atstovauja Klientus įvairiuose ginčuose, susijusiuose su kilnojamuoju turtu, žeme ar kitu nekilnojamuoju turtu, nuosavybės teisių atkūrimu bei apsauga, turto išreikalavimu iš svetimo neteisėto valdymo, trukdymo tinkamai naudotis Klientams priklausančiu kilnojamuoju ir (ar) nekilnojamuoju turtu. Kontoros teisininkai konsultuoja bendraturčius dėl bendrosios nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, rengia jungtinės veiklos sutartis, padeda įsteigti butų ir kitų patalpų savininkų bendrijas. Kontora sprendžia tarp bendraturčių iškilusius ginčus, padeda susitarti dėl bendro turto valdymo ir naudojimo tvarkos nustatymo, turto atidalijimo, prireikus, inicijuoja ginčų sprendimą teismine tvarka bei atstovauja Klientų teises ir interesus teismuose. Kontoros teisininkai taip pat konsultuoja bei atstovauja Klientus teritorijų planavimo bei statybų procese, rengia būtinus teisinius dokumentus, konsultuoja rangos bei statybų teisės klausimais, sprendžia iškilusius ginčus, pasitelkia statybų srities ekspertus.

Advokato Arvydo Ražausko kontora teikia Klientams teisines paslaugas, susijusias su intelektinės nuosavybės teisių gynimu bei apsauga. Kontora konsultuoja Klientus autorių teisių, prekių ženklų, dizaino bei išradimų apsaugos ir registracijos klausimais, konfidencialios informacijos apsaugos, interneto domenų reguliavimo ir kitais susijusiais aktualiais teisiniais klausimais. Kontoros teisininkai atstovauja Klientus Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure, gina Klientų teises ikiteismine bei teismine tvarka, rengia visų rūšių procesinius dokumentus. Kontoros teisininkai taip pat rengia įvairias su intelektinės nuosavybės panaudojimu ar perleidimu susijusias sutartis, kitus susijusius dokumentus. Be to, kontora teikia teisines konsultacijas elektroninės komercijos, informacinių technologijų panaudojimo ir apsaugos klausimais, pataria Klientams asmens duomenų teisinės apsaugos reguliavimo klausimais, rengia susijusius dokumentus, prašymus, paraiškas,  rūpinasi reikiamų veiklos leidimų gavimu.

Advokato Arvydo Ražausko kontora turi sukaupusi svarbią patirtį teikiant Klientams teisines paslaugas, susijusias su elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių vėjo energijos išteklių. Kontoros teisininkai konsultuoja Klientus vėjo elektrinių ir jų parkų vystymo, teritorijų planavimo, statybos, privalomų leidimų ir licencijų klausimais, padeda Klientams dalyvauti aukcionuose, investicijų pritraukimo procesuose, rengia reikiamus dokumentus. Kontora atstovauja Klientų interesus Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje, taip pat kitose valstybės ar vietos savivaldos institucijose. Kontoros teisininkai rengia ir revizuoja įvairias sutartis bei susitarimus su elektros perdavimo ir skirstomųjų tinklų operatoriais, prireikus, atstovauja Klientus sprendžiant iškilusius ginčus ikiteismine ar teismine tvarka.

Advokato Arvydo Ražausko kontoros teisininkai teikia teisines paslaugas, susijusias su Klientų atstovavimu ir gynyba atskirų kategorijų baudžiamosiose bylose. Kontora teikia teisines paslaugas, susijusias su Klientų atstovavimu ir gynyba korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejais (kyšininkavimas, papirkimas), turtinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejais (turto pasisavinimas, turto iššvaistymas), nusikalstamų veikų ekonomikai ir verslo tvarkai atvejais (nusikalstamas bankrotas), nusikalstamų veikų valstybės finansų sistemai atvejais (mokesčių nesumokėjimas, apgaulingas apskaitos tvarkymas), taip pat nusikalstamų veikų transporto eismo saugumui atvejais. Prireikus, kontora imasi Klientų atstovavimo bei gynybos ir kitokio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejais.

Advokato Arvydo Ražausko kontoros teisininkai teikia ir kitas teisines paslaugas, nedetalizuotas nurodytame paslaugų sąraše. Pažymėtina, jog kontora savo veikloje atstovauja Klientus viešųjų pirkimu procese, padeda rengti reikiamus viešųjų pirkimų dokumentus, sprendžia iškilusius ginčus. Kontora taip pat turi patirties sprendžiant įvairius su reklama ir žiniasklaida susijusius teisinius ginčus, atstovauja Klientus garbės, orumo bei dalykinės reputacijos gynimo bylose. Kontoros teisininkai konsultuoja Klientus draudimo, bankininkystės ir finansų teisės klausimais, taip pat projektų finansavimo bei kapitalo rinkų teisiniais klausimais. Kontoros teisininkai yra įgiję svarbią patirtį sprendžiant sudėtingus ginčus, kylančius iš pervežimų keliais teisinių santykių. Prireikus, advokato Arvydo Ražausko kontora padeda Klientams rengti įvairių teisės aktų projektus, derinti juos su atsakingomis valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis.

Susisiekite su mumis