Advokato kontoros teikiamos teisinės paslaugos

Advokato Arvydo Ražausko kontora yra sukaupusi didelę bei išskirtinę patirtį sprendžiant pačius sudėtingiausius verslo, civilinius, administracinius, taip pat administracinių nusižengimų teisinius ginčus. Kontoros teisininkai kvalifikuotai ir kruopščiai rengia bendrosios ir specialiosios kompetencijos teismams, taip pat arbitražams visų rūšių procesinius dokumentus, formuoja bylinėjimosi strategiją bei taktiką, renka įrodymus, profesionaliai atstovauja Klientus žodinių posėdžių metu. Prireikus, kontoros teisininkai atstovauja Klientus tarptautinėse teisminėse institucijose, kitų Europos Sąjungos valstybių narių teisminėse ir neteisminėse institucijose, imasi teisinių procedūrų išieškant skolas ar nuostolių atlyginimą iš užsienio valstybėse esančių skolininkų – fizinių ir (ar) juridinių asmenų, bendradarbiauja su užsienio šalių advokatų kontoromis vykdant tarpvalstybinį ginčų ir teisminių procesų valdymą. Pažymėtina ir tai, jog kontora taip pat aktyviai teikia teisines paslaugas, susijusias su ginčų sprendimu alternatyviais ginčų sprendimo būdais (derybomis, tarpininkavimu), inicijuoja ir atstovauja Klientus sprendžiant iškilusius ginčus pastaruoju metu sparčiai populiarėjančiu mediacijos būdu.

Advokato Arvydo Ražausko kontora yra sukaupusi didelę bei išskirtinę patirtį verslo teisinių santykių srityje, todėl reguliariai teikia įvairaus dydžio įmonėms pavienes ar kompleksines teisines paslaugas, susijusias su verslo teisiniais poreikiais. Kontoros teisininkai nuolat konsultuoja bendrovių vadovus, akcininkus ir kitus atsakingus asmenis verslo priežiūros ir valdymo, taip pat verslo plėtros ar verslo perleidimo teisiniais klausimais. Kontora rūpinasi bendrovių veiklos licencijavimo, mokumo ir kapitalo atitikties, akcijų ir obligacijų išleidimo bei apyvartos, akcininkų susirinkimų ir sprendimų priėmimo, akcininkų kaitos bei investicijų pritraukimo teisiniais klausimais, padeda spręsti iškilusius teisinius ginčus, užtikrina kasdien vykdomos komercinės ūkinės veiklos atitiktį galiojančių teisės aktų reikalavimams. Dirbant su verslo Klientais, kontoros teisininkai nuolat rengia ir revizuoja įvairias komercines sutartis, aktyviai dalyvauja derybose bei įmonių sudaromuose sandoriuose, atstovauja verslo Klientų interesus teismuose ir kitose institucijose, konsultuoja verslo Klientus darbo teisės, mokesčių, asmens duomenų teisinės apsaugos, informacinių technologijų, aplinkosaugos, konkurencijos, intelektinės nuosavybės ir kitais šiuolaikiniam verslui aktualiais teisiniais klausimais. Prireikus, kontora teikia verslui aktualios teisinės aplinkos aktyvų monitoringą, periodiškai atlieka verslo teisinius auditus, nustato teisines rizikas bei pasiūlo priemonių planą šių rizikų eliminavimui. Pabrėžtina ir tai, jog kontoros teisininkai turi sukaupę patirtį sprendžiant sudėtingus akcininkų ginčus, todėl gali pasiūlyti unikalius sprendimus ieškant išeities iš aklaviečių bei kitų kritinių situacijų versle.

Advokato Arvydo Ražausko kontoros teisininkai konsultuoja Klientus veiklos teisinės formos pasirinkimo klausimais, atsižvelgiant į Kliento planuojamą veiklą, teisininkai identifikuoja bei nurodo Klientui labiausiai tinkančios veiklos teisinės formos aktualius mokestinius, finansinius ir teisinius aspektus, išskiria skirtingų veiklos teisinių formų privalumus ir trūkumus. Kontora teikia teisines paslaugas, susijusias su privačių ir viešųjų juridinių asmenų steigimu, steigimo dokumentų rengimu, Klientų atstovavimu valstybės institucijose, notarų biuruose, VĮ Registrų centre. Kontoros teisininkai yra sukaupę reikšmingą patirtį atstovaujant Klientus bendrovių (jų akcijų ar turto dalies) perleidimo ar įsigijimo sandoriuose; teisininkai atlieka bendrovių veiklos teisinius patikrinimus (angl. due diligence), formuoja sandorių strategiją, atstovauja Klientus derybų metu, rengia verslo perleidimo ar įsigijimo sutartis, padeda klientams įvykdyti sandorių išankstines sąlygas, atlieka kitus susijusius teisinius veiksmus. Kontora taip pat teikia teisines paslaugas, susijusias su juridinių asmenų reorganizavimu jungimo ar skaidymo būdu, konsultuoja Klientus dėl reorganizavimo proceso valdymo, rengia reorganizavimo sąlygas, atlieka kitas susijusias teisines procedūras. Prireikus, kontoros teisininkai padeda Klientams pertvarkyti juridinius asmenis, pakeičiant jų teisinę formą (pavyzdžiui, iš individualios įmonės į uždarąją akcinę bendrovę).

Advokato Arvydo Ražausko kontora nuolat teikia teisines paslaugas atstovaujant Klientus įvairiausių sandorių bei sutarčių sudarymo ir jų vykdymo metu. Kontoros teisininkai lietuvių, anglų bei rusų kalbomis rengia visų rūšių sutartis (pavyzdžiui, pirkimo-pardavimo, nuomos, rangos, paslaugų, distribucijos, franšizės ir kt.), prireikus, ruošia nestandartines (netipines) sutartis, atstovauja Klientus notarų biuruose, VĮ Registrų centre, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose. Kontora padeda savo Klientams suformuoti sandorių struktūrą, identifikuoja kitos šalies siūlomų sutarties sąlygų rizikas, atstovauja Klientus derybų metu, rūpinasi reikiamų leidimų, sutikimų gavimu, įvertina bei optimizuoja sandorių mokestinę naštą. Kontora taip pat konsultuoja Klientus sutarčių pakeitimo, nutraukimo, pripažinimo negaliojančiomis bei nesąžiningų ir (ar) neteisėtų sąlygų pašalinimo iš sudarytų sutarčių teisiniais klausimais, užtikrina teisėtą sutarčių vykdymą ar sutarčių nutraukimą, visapusiškai atstovauja Klientus kilus įvairiems su sutarčių nevykdymu ar netinkamu vykdymu susijusiems ginčams. Klientų pageidavimu, kontoros teisininkai, prieš Klientui sudarant sutartį, atlieka kitos sandorio šalies mokumo ir patikimumo analizę, surenka viešus ir neviešus duomenis iš įvairių valstybės registrų, taip pat privačių duomenų bazių.

Advokato Arvydo Ražausko kontora teikia verslo ir privatiems Klientams teisines paslaugas, susijusias su skolų administravimu bei jų išieškojimu teismine ir (ar) neteismine tvarka. Kontoros teisininkai analizuoja skolininkų nemokumo situaciją, kartu su kreditoriais bei skolininkais kūrybiškai ieško sprendimų, siekiant efektyvaus ir savalaikio įsiskolinimų dengimo. Kontora taip pat yra sukaupusi išskirtinę patirtį padedant spręsti sudėtingus ginčus bei atstovaujant Klientų interesus rezonansinėse bylose, susijusiose su turtinės ir neturtinės žalos atlyginimu. Be to, kontoros teisininkai aktyviai teikia paslaugas, susijusias su žalos teisine prevencija, įvertinant Klientų vykdomos veiklos specifiką ir pasiūlant reikiamus teisinius instrumentus situacijos kontrolei.

Advokato Arvydo Ražausko kontora konsultuoja tiek darbdavius, tiek ir darbuotojus įvairiais darbo teisės klausimais. Kontora rengia įvairių rūšių darbo sutartis, kolektyvines sutartis, darbuotojų nekonkuravimo ir konfidencialumo susitarimus, pareigybių aprašymus ir nuostatus, vidaus tvarkos taisykles ir kitus teisinius dokumentus. Teisininkai konsultuoja darbdavius ir darbuotojus priėmimo į darbą bei atleidimo iš darbo klausimais, drausminių nuobaudų skyrimo ir materialinės atsakomybės klausimais, darbo ir poilsio laiko, darbuotojų saugos bei kitais su darbo teisiniais santykiais susijusiais klausimais. Kontoros teisininkai atstovauja Klientus kolektyvinių ir individualių darbo ginčų atvejais, sprendžia iškilusius konfliktus tiek ikiteismine tvarka, tiek ir ginčams pasiekus teismą.

Advokato Arvydo Ražausko kontora konsultuoja mokumo problemų turinčias įmones ir jų kreditorius bankroto ir restruktūrizavimo teisiniais klausimais. Kontoros teisininkai padeda įmonių vadovams, taip pat kreditoriams iškelti įmonei bankroto ar restruktūrizavimo bylą, atstovauja ir gina Klientų interesus viso proceso metu, bendradarbiauja su bankroto ar restruktūrizavimo administratoriais. Kontora rengia įvairius teisinius dokumentus – pareiškimus, restruktūrizavimo planus, kreditorinius reikalavimus, ieškinius dėl žalos atlyginimo ir kitus teisinius dokumentus, padeda savo Klientams išieškoti skolas iš nemokių įmonių, jų vadovų. Kontora taip pat aktyviai teikia fizinių asmenų bankroto teisines paslaugas, yra sukaupusi didelę patirtį atstovaujant fizinius asmenis teismuose dėl bankroto bylos iškėlimo, rūpinasi kitais susijusias klausimais.

Advokato Arvydo Ražausko kontora konsultuoja Klientus kilnojamojo ir (ar) nekilnojamojo turto įsigijimo, valdymo, naudojimo bei disponavimo klausimais. Kontoros teisininkai rengia įvairius su kilnojamuoju ir (ar) nekilnojamuoju turtu susijusius sandorius: pirkimo-pardavimo sutartis, įprastas ar ilgalaikės nuomos sutartis, hipotekos, taip pat įkeitimo sandorius, padeda nustatyti bei įregistruoti servitutus, užstatymo teises, kitas daiktines teises. Kontora nuolat atstovauja Klientus įvairiuose ginčuose, susijusiuose su turto ir nuosavybės apsauga, turto išreikalavimu iš svetimo neteisėto valdymo, trukdymo tinkamai naudotis Klientams priklausančiu kilnojamuoju ir (ar) nekilnojamuoju turtu. Kontoros teisininkai taip pat atstovauja Klientus teritorijų planavimo bei statybų procese, rengia būtinus teisinius dokumentus, konsultuoja statybų teisės klausimais, sprendžia iškilusius ginčus.

Advokato Arvydo Ražausko kontora teikia Klientams teisines paslaugas, susijusias su intelektinės nuosavybės teisių gynimu bei apsauga. Kontora konsultuoja Klientus autorių teisių, prekių ženklų, dizaino bei išradimų apsaugos ir registracijos klausimais, konfidencialios informacijos apsaugos, interneto domenų reguliavimo ir kitais susijusiais aktualiais teisiniais klausimais. Kontoros teisininkai atstovauja Klientus Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure, gina Klientų teises ikiteismine bei teismine tvarka, rengia visų rūšių procesinius dokumentus. Kontoros teisininkai taip pat rengia įvairias su intelektinės nuosavybės panaudojimu ar perleidimu susijusias sutartis, kitus susijusius dokumentus. Be to, kontora teikia teisines konsultacijas elektroninės komercijos, informacinių technologijų panaudojimo ir apsaugos klausimais, pataria Klientams asmens duomenų teisinės apsaugos reguliavimo klausimais, rengia susijusius dokumentus, prašymus, paraiškas,  rūpinasi reikiamų veiklos leidimų gavimu.

Advokato Arvydo Ražausko kontora turi sukaupusi svarbią patirtį teikiant Klientams teisines paslaugas, susijusias su elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių vėjo energijos išteklių. Kontoros teisininkai konsultuoja Klientus vėjo elektrinių ir jų parkų vystymo, teritorijų planavimo, statybos, privalomų leidimų ir licencijų klausimais, padeda Klientams dalyvauti aukcionuose, investicijų pritraukimo procesuose, rengia reikiamus dokumentus. Kontora atstovauja Klientų interesus Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje, taip pat kitose valstybės ar vietos savivaldos institucijose. Kontoros teisininkai rengia ir revizuoja įvairias sutartis bei susitarimus su elektros perdavimo ir skirstomųjų tinklų operatoriais, prireikus, atstovauja Klientus sprendžiant iškilusius ginčus ikiteismine ar teismine tvarka.

Advokato Arvydo Ražausko kontoros teisininkai teikia teisines paslaugas, susijusias su Klientų atstovavimu ir gynyba atskirų kategorijų baudžiamosiose bylose. Kontora teikia teisines paslaugas, susijusias su Klientų atstovavimu ir gynyba korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejais (kyšininkavimas, papirkimas), turtinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejais (turto pasisavinimas, turto iššvaistymas), nusikalstamų veikų ekonomikai ir verslo tvarkai atvejais (nusikalstamas bankrotas), nusikalstamų veikų valstybės finansų sistemai atvejais (mokesčių nesumokėjimas, apgaulingas apskaitos tvarkymas), taip pat nusikalstamų veikų transporto eismo saugumui atvejais. Prireikus, kontora imasi Klientų atstovavimo bei gynybos ir kitokio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejais.

Advokato Arvydo Ražausko kontoros teisininkai teikia ir kitas teisines paslaugas, nedetalizuotas nurodytame paslaugų sąraše. Pažymėtina, jog kontora savo veikloje atstovauja Klientus viešųjų pirkimu procese, padeda rengti reikiamus viešųjų pirkimų dokumentus, sprendžia iškilusius ginčus. Kontora taip pat turi patirties sprendžiant įvairius su reklama ir žiniasklaida susijusius teisinius ginčus, atstovauja Klientus garbės, orumo bei dalykinės reputacijos gynimo bylose. Kontoros teisininkai konsultuoja Klientus draudimo, bankininkystės ir finansų teisės klausimais, taip pat projektų finansavimo bei kapitalo rinkų teisiniais klausimais. Kontoros teisininkai yra įgiję svarbią patirtį sprendžiant sudėtingus ginčus, kylančius iš pervežimų keliais teisinių santykių. Prireikus, advokato Arvydo Ražausko kontora padeda Klientams rengti įvairių teisės aktų projektus, derinti juos su atsakingomis valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis.

Susisiekite su mumis