Bendrosios nuostatos

Šis interneto tinklalapis yra administruojamas ir prižiūrimas advokato Arvydo Ražausko kontoros, adresas Labdarių g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika, tel. +370 5 260 3155, faks. +370 5 260 3115, el. paštas: office@razauskas.law.

Visi advokato Arvydo Ražausko kontoros interneto tinklalapio lankytojai besąlygiškai įsipareigoja laikytis šiame skyriuje „Naudojimosi tinklalapiu sąlygos ir asmens duomenų tvarkymas“ toliau pateikiamų naudojimosi interneto tinklalapiu ir jame esančia tekstine bei vaizdine informacija sąlygų, taip pat būti pilnai susipažinę su žemiau pateikiamomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

Advokato Arvydo Ražausko kontoros interneto tinklalapyje pateikiama informacija yra skirta asmenims, ne jaunesniems kaip 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus. Jeigu Jūs nesate sulaukęs nurodyto amžiaus, prieš naudojantis interneto tinklalapiu privalote kartu su savo tėvais (globėjais ar rūpintojais) atidžiai susipažinti su šio skyriaus nuostatomis ir gauti minėtų asmenų pritarimą tinklalapio lankymui.

Intelektinės nuosavybės teisės ir jų apsauga

Interneto tinklalapis ir visas jame pateikiamas turinys, įskaitant, bet neapsiribojant, interneto domenų vardai razauskas.law ir razauskas.lt, yra išimtinė advokato Arvydo Ražausko kontoros intelektinė nuosavybė, saugoma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.

Advokato Arvydo Ražausko kontorai priklauso išimtinės teisės į Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure įregistruotą ir interneto tinklalapyje atvaizduojamą prekės ženklą „RAŽAUSKAS advokato kontora | law office“. Naudoti, platinti, skelbti ar kitaip viešinti šį prekės ženklą be advokato Arvydo Ražausko rašytinio sutikimo yra griežtai draudžiama.

Advokato Arvydo Ražausko kontoros tinklalapyje pateikiama tekstinė bei vaizdinė informacija yra autorių teisių apsaugos objektas. Ši informacija yra saugoma pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, taip pat kitus teisės aktus. Skelbti, platinti, kopijuoti ar kitaip skleisti tinklalapyje pateikiamą informaciją leidžiama tik turint išankstinį rašytinį advokato Arvydo Ražausko sutikimą.

Advokato Arvydo Ražausko rašytiniu sutikimu skelbiant, kopijuojant ar kitaip platinant šiame tinklalapyje pateikiamą tekstinę ir (ar) vaizdinę informaciją, visais atvejais būtina nurodyti jos šaltinį ir autorių, be kita ko, pateikiant aiškią nuorodą į šį tinklalapį bei advokato Arvydo Ražausko kontoros pavadinimą.

Asmens duomenų tvarkymas ir Jūsų teisės

Advokato Arvydo Ražausko kontoros interneto tinklalapio lankytojams interaktyvioje susisiekimo formoje ir (ar) naujienlaiškio prenumeratos formoje, kreipiantis el. paštu, taip pat bet kokias kitais būdais pateikus asmens duomenis, kontora šiuos duomenis renka, apdoroja, saugo ir kitaip tvarko griežtai laikydamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, taip pat kitų teisės aktų nuostatų. Aiškumo tikslais pažymėtina, jog visų tokių pateiktų asmens duomenų tvarkytojas yra advokato Arvydo Ražausko kontora.

Advokato Arvydo Ražausko kontora informuoja, jog, tuo atveju, jeigu tinklalapio lankytojai, norėdami užduoti klausimą kontorai ar pateikti kitokią informaciją, siunčia kontorai tinklalapyje paskelbtais el. pašto adresais el. laiškus ir kartu su jais pateikia savo asmens duomenis (pavyzdžiui, vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, el. laiško temą, el. laiško tekstą, jo priedus), tai visi šie pateikti asmens duomenys tinklalapio lankytojo sutikimo pagrindu advokato kontoros bus tvarkomi su tikslu atsakyti lankytojui į jo el. laišką. Kontora pažymi, jog nurodytų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, siekiant atsakyti į tinklalapio lankytojo atsiųstą el. laišką, ir be tokių asmens duomenų tvarkymo advokato kontora negalėtų identifikuoti tinklalapio lankytojo ir apdoroti jo atsiųsto el. laiško, todėl niekaip negalėtų atsakyti į tokį el. laišką. Advokato kontora atkreipia dėmesį, kad tinklalapio lankytojų el. laiškais pateikti asmens duomenys bus tvarkomi 5 (penkerius) metus nuo šių asmens duomenų pateikimo.

Advokato Arvydo Ražausko kontora informuoja, jog, tuo atveju, jeigu tinklalapio lankytojai, norėdami užduoti klausimą kontorai, naudojasi tinklalapyje veikiančia interaktyvia susisiekimo forma ir pildydami šią formą jos laukeliuose pateikia savo asmens duomenis – vardą, el. pašto adresą, telefono numerį, paklausimo temą ir paklausimo tekstą, tai visi šie pateikti asmens duomenys lankytojo sutikimo pagrindu advokato kontoros bus tvarkomi su tikslu atsakyti į lankytojo užduotą paklausimą. Kontora pažymi, jog nurodytų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, siekiant atsakyti į tinklalapio lankytojo užduotą klausimą, ir be tokių asmens duomenų tvarkymo advokato kontora niekaip negalėtų identifikuoti tinklalapio lankytojo ir jo paklausimo, todėl negalėtų atsakyti į suformuotą paklausimą. Advokato kontora atkreipia dėmesį, kad tinklalapio lankytojų interaktyvioje susisiekimo formoje pateikti asmens duomenys bus tvarkomi 5 (penkerius) metus nuo šių asmens duomenų pateikimo.

Advokato Arvydo Ražausko kontora informuoja, jog, tuo atveju, jeigu tinklalapio lankytojai, norėdami užsiprenumeruoti naujienlaiškį ir el. paštu gauti naujausią informaciją apie advokatų kontorą, jos vykdomą veiklą ir siūlomas paslaugas, naudojasi tinklalapyje veikiančia interaktyvia naujienlaiškio forma ir pildydami šią formą jos laukelyje pateikia savo asmens duomenis – el. pašto adresą, tai šie pateikti asmens duomenys lankytojo sutikimo pagrindu advokato kontoros bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įtraukiant konkretų lankytoją į kontoros naujienlaiškio prenumeratorių sąrašą bei siunčiant nurodytu el. pašto adresu naujienas apie kontorą, jos vykdomą veiklą, planuojamus renginius. Kontora pažymi, jog nurodytų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, siekiant įtraukti lankytoją į naujienlaiškio prenumeratorių sąrašą ir be tokių asmens duomenų tvarkymo advokato kontora neturės jokių galimybių siųsti lankytojui naujienlaiškio. Advokato kontora atkreipia dėmesį, kad tinklalapio lankytojo interaktyvioje naujienlaiškio formoje pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol lankytojas neatšauks naujienlaiškio prenumeratos. Užsakytą naujienlaiškio prenumeratą tinklalapio lankytojas gali bet kada atšaukti arba pasinaudodamas po naujienlaiškio prenumeratos el. paštu kontoros atsiųstame el. laiške pateikta prenumeratos atsisakymo instrukcija, arba parašydamas el. laišką adresu office@razauskas.law ir jame nurodydamas, jog konkrečiu el. pašto adresu nebepageidauja ateityje gauti advokato kontoros naujienlaiškio.

Advokato kontora informuoja, jog interneto tinklalapio lankytojų pateikti asmens duomenys gali būti perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims. Tokie asmenys gali būti šį tinklalapį administruojantys asmenys, serverių, duomenų bazių ir programinės įrangos gamintojai bei tiekėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, telekomunikacinių paslaugų teikėjai, kompiuterinės debesijos (angl. Cloud) paslaugų teikėjai ir kiti asmenys. Pažymėtina ir tai, kad tinklalapio lankytojų asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims advokato kontorai vykdant galiojančių teisės aktų reikalavimus, taip pat vykdant kompetentingų institucijų (pavyzdžiui, teismų) nurodymus (reikalavimus).

Tinklalapio lankytojas, pateikdamas jo asmenybę patvirtinantį dokumentą ar kitaip save aiškiai identifikuodamas, turi teisę bet kada raštu ir (ar) elektroniniu paštu office@razauskas.law kreiptis į advokato kontorą ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys yra surinkti bei tvarkomi, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kiek laiko saugomi, kam šiuo duomenys yra teikiami, taip pat prašyti susipažinti su jo tvarkomais asmens duomenims.

Tinklalapio lankytojas, pateikdamas jo asmenybę patvirtinantį dokumentą ar kitaip save aiškiai identifikuodamas, turi teisę bet kada raštu ir (ar) elektroniniu paštu office@razauskas.law kreiptis į advokato kontorą ir prašyti ištaisyti, ištrinti, perkelti jo tvarkomus asmens duomenis arba apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, taip pat nesutikti su advokato kontoros vykdomu asmens duomenų tvarkymu.

Advokato kontora, gavusi aukščiau nurodytus tinklalapio lankytojų prašymus, imasi reikiamų veiksmų ir į prašymus nemokamai atsako raštu ir (ar) el. paštu ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į tinklalapio lankytojų prašymų sudėtingumą, atsakymo terminas gali būti pratęstas iki 2 (dviejų) mėnesių, iš anksto apie tokį vėlavimą informuojant konkretų lankytoją bei aiškiai nurodant vėlavimo priežastis.

Tinklalapio lankytojas, nesutikdamas su advokato kontoros veiksmais (neveikimu) dėl asmens duomenų tvarkymo, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; www.ada.lt).

Jeigu Jūs nepageidaujate, kad advokato Arvydo Ražausko kontora rinktų ir kauptų apie Jus asmens duomenis, prašome nesinaudoti interneto tinklalapyje esančia interaktyvia susisiekimo forma ir (ar) naujienlaiškio prenumeratos forma, nesiųsti kontorai el. laiškų, taip pat jokia kita forma neteikti advokato kontorai savo asmens duomenų.

Atsakomybės apribojimas ir Jūsų veikimas savo rizika

Advokato Arvydo Ražausko kontora pareiškia, jog interneto tinklalapyje yra pateikiama išimtinai bendro pobūdžio tekstinė ir (ar) vaizdinė informacija, kurios tikslas – pristatyti advokato kontorą ir jos teikiamas paslaugas. Advokato kontora negarantuoja interneto tinklalapyje pateikiamos informacijos tikslumo, objektyvumo bei teisingumo, taip pat negarantuoja nepertraukiamo interneto tinklalapio veikimo. Advokato kontora pažymi, jog neįsipareigoja atsakyti į visas interneto tinklalapio lankytojų pateikiamas užklausas (nepriklausomai nuo jų pateikimo būdo, pavyzdžiui, per interaktyvią susisiekimo formą ar el. paštu), taip pat neįsipareigoja siųsti naujienlaiškių visiems juos užsiprenumeravusiems kontoros interneto tinklalapio lankytojams. Advokato kontora pastebi, jog pasilieka teisę be atskiro įspėjimo ar pranešimo bet kada savo nuožiūra keisti tinklalapį, jame esančią informaciją, sumažinti arba padidinti tinklalapio funkcionalumą, atsisakyti tam tikrų, su interneto tinklalapiu susijusių, paslaugų (funkcijų) teikimo. Advokatų kontora taip pat pažymi, jog naujienlaiškio siuntimo terminai, turinys bei kitos sąlygos išimtinai priklauso tik nuo kontoros valios ir laisvo apsisprendimo.

Advokato Arvydo Ražausko kontora, nepriklausomai nuo interneto tinklalapyje skelbiamos informacijos turinio, neįsipareigoja teikti interneto tinklalapio lankytojams ir kitiems potencialiems klientams teisinių paslaugų. Advokato kontoros tinklalapyje pateikiama informacija negali būti suprasta kaip oferta (pasiūlymas) teikti teisines paslaugas ir sudaryti teisinių paslaugų sutartį. Kiekvienas interneto tinklalapio lankytojas, pageidaujantis gauti kontoros teisines paslaugas, privalo asmeniškai kreiptis į kontorą bei, šalims susitarus dėl paslaugų teikimo sąlygų, sudaryti rašytinę teisinių paslaugų sutartį.

Advokato Arvydo Ražausko kontora pažymi ir įspėja, jog bet kokia interneto tinklalapyje pateikiama tekstinė ir (ar) vaizdinė informacija negali būti suprasta bei traktuojama kaip teisinis patarimas ar teisinė išvada tam tikru teisiniu klausimu. Kiekvienas interneto tinklalapio lankytojas prisiima visą riziką, susijusią su tuo, kaip jis supras ir (ar) panaudos interneto tinklalapyje pateikiamą informaciją.

Advokato Arvydo Ražausko kontora neprisiima jokios teisinės atsakomybės dėl to, kaip interneto tinklalapio lankytojai supras ir (ar) panaudos tinklalapyje skelbiamą tekstinę ir (ar) vaizdinę informaciją. Advokato kontora, laikydamasi galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, aiškiai ir vienareikšmiai pažymi, jog ji nėra ir jokiais atvejais nebus atsakinga už bet kokius interneto tinklalapio lankytojų patirtus tiesioginius ir (ar) netiesioginius nuostolius, susijusius su interneto tinklalapio ir jame esančios informacijos supratimu ir (ar) panaudojimu.

Tais atvejais, kai advokato Arvydo Ražausko kontoros tinklalapyje yra pateikiamos nuorodos į trečiųjų asmenų interneto tinklalapius ar trečiųjų asmenų informacijos šaltinius, advokato kontora nėra ir jokiais atvejais nebus atsakinga už bet kokius interneto tinklalapio lankytojų patirtus tiesioginius ir (ar) netiesioginius nuostolius, susijusius su tokios informacijos supratimu ir (ar) panaudojimu.

Advokato Arvydo Ražausko kontora aiškiai ir vienareikšmiai pažymi, jog neprisiima jokios teisinės atsakomybės dėl galimų aparatinės ir (ar) programinės įrangos gedimų, susijusių su interneto tinklalapio lankymu ir (ar) jame pateikiamu turiniu. Kiekvienas interneto tinklalapio lankytojas prisiima visą riziką, susijusią su galimais interneto tinklalapio sukeltais aparatinės ir (ar) programinės įrangos sutrikimais, gedimais.

Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

Advokato Arvydo Ražausko kontoros tinklalapiui ir jame pateikiamai tekstinei ir (ar) vaizdinei informacijai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Bet kokie ginčai ar nesutarimai, susiję su šiuo interneto tinklalapiu ir jame pateikiama informacija, turi būti sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.